AVG > Privacyverklaring
Privacyverklaring
Sociëteit Noord-Beveland, gevestigd aan Westmolenweg 5, 4491 PR Wissenkerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Sociëteit Noord-Beveland
Westmolenweg 5
4491 PR Wissenkerke
tel: 0113-371451
A. Dees is de Functionaris Gegevensbescherming van Sociëteit Noord-Beveland. Zij is te bereiken via info@societeit-noord-beveland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


Sociëteit Noord-Beveland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoons- of bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Sociëteit Noord-Beveland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Sociëteit Noord-Beveland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Sociëteit Noord-Beveland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden


De Sociëteit Noord-Beveland vindt uw privacy belangrijk! Daarom verklaren wij dat de gegevens die u ons hebt verstrekt enkel en alleen worden gebruikt door de secretaris ten behoeve van informatie en uitnodigingen voor onze sociëteitsavonden. Deze houdt uw gegevens bij en wijzigt deze alleen als u dat nodig acht.
Alle nieuwe aanmeldingen via ons contactformulier komen rechtstreeks bij de secretaris, die er zorgvuldig mee omgaat. Alleen de penningmeester heeft de beschikking over uw banknummer(s). Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Sociëteit Noord-Beveland gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sociëteit Noord-Beveland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/si ... -het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sociëteit Noord-Beveland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@societeit-noord-beveland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sociëteit Noord-Beveland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ ... -persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Sociëteit Noord-Beveland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris via info@societeit-noord-beveland.nl
  Druk artikel af Verstuur artikel